Právní služby

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se obchodních i osobních a rodinných záležitostí.

Občanské právo a rodinné právo

 • zpracování, připomínkování a kontrola občansko-právních smluv (smlouvy kupní, darovací, o dílo atd.)
 • zpracování žalob a zastupování v soudních sporech
 • zastupování v dědickém řízení
 • řešení nájemních vztahů, práv a povinností nájemců a pronajímatelů
 • kompletní právní služby v rozvodovém řízení, včetně úpravy vztahů k nezletilým dětem a vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů
 • úprava vyživovací povinnosti, včetně vymáhání dlužného výživného. Ve spolupráci s AZ rodina nabízíme vymáhání výživného bezplatně, náklady hradí dlužník

Obchodní právo a právo obchodních společností, družstev a společenství vlastníků jednotek

 • kompletní právní služby při zakládání společností s ručením omezeným, akciových společností, bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, včetně zápisu do obchodního rejstříku a zastupování v řízení před živnostenskými úřady a rejstříkovými soudy
 • vyřízení veškerých změn již existujících společností - změny sídla, změny statutárních orgánů, převody obchodních podílů, zvýšení nebo snížení základního kapitálu
 • zpracování smluv a žalob, zastupování v soudních sporech, vymáhání pohledávek
 • organizace valných hromad a členských schůzí
 • kompletní právní poradenství v obchodně-právních vztazích
 • kompletní právní služby při zajištění likvidace společnosti nebo družstva
 • vymáhání pohledávek

Právo nemovitostí

 • kompletní právní služby při koupi, prodeji, darování nebo směně nemovitostí, včetně ověření podpisů a zápisu převodu nemovitostí do katastru nemovitostí. Právní služby zahrnují jak sepsání smluv, tak kontrolu smluv předložených druhou stranou
 • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupního práva
 • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí
 • zápisy nemovitostí do katastru nemovitostí, včetně zápisu rozestavěných jednotek
 • převody bytů do osobního vlastnictví, včetně zpracování prohlášení vlastníka nemovitosti a založení společenství vlastníků jednotek
 • zpracování nájemních a podnájemních smluv a smluv upravujících společné užívání nemovitostí
 • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • realizace úschov finančních prostředků v souvislosti s převodem nemovitostí. Úhrada prostřednictvím advokátní úschovy zajišťuje zájmy prodávajících i kupujících, prostřednictvím úschovy je možné vyřešit i zaplacení daně z převodu nemovitosti

Vymáhání pohledávek

 • kompletní právní služby při správě a vymáhání pohledávek
 • zastupování v soudním řízení o přiznání pohledávky, v exekučním řízení, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení
 • ve spolupráci s AZ rodina nabízíme vymáhání výživného bezplatně, ostatní pohledávky za sníženou cenu